ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์สแตมป์ CULI Passport

 1. ตรวจสอบวันที่ ตารางกิจกรรมของ ชมรม แกเวล จุฬาฯ สำหรับภาคการศึกษานั้นๆ
 2. กดเลือก tab วันที่ที่ต้องการ กรอกรายละเอียดข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (หากกรอบไม่ครบ อาจมีผลต่อการรับสิทธิ์)
 3. อ่านรายละเอียด ข้อบังคับ กฎระเบียบ ให้เข้าใจ
 4. ส่งข้อมูลลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม
 5. รอการประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์จากทางชมรม แกเวล จุฬาฯ 
 6. เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ตามวันเวลาที่ได้เลือก

 แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์สแตมป์ CULI Passport

กฎระเบียบข้อปฏิบัติการขอรับสแตมป์ CULI Passport ณ ชมรม แกเวล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. นิสิตจะต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา EXP ENG I,II ใน ภาคและปีการศึกษานั้นเท่านั้น (สำหรับนิสิตที่นอกเหนือจากนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องรับสแตมป์)
 2. กิจกรรมมีตติ้งแต่ละสัปดาห์จะเปิดให้นิสิตที่สามารถได้รับสแตมป์ CULI Passport จำนวนไม่เกิน 15 คน 
 3. ลำดับการลงทะเบียนก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการคัดเลือก
 4. ชมรมจะทำการประกาศรายชื่อนิสิต 15 คนที่มีสิทธิ์ได้รับสแตมป์ CULI Passport ผ่านทางหน้าเฟสบุคแฟนเพจ CU Gavel Club หรือ เว็บไซต์ www.cugavelclub.org และส่งอีเมลล์การมีสิทธิ์ไปยังอีเมลล์ที่นิสิตให้ไว้ นิสิตที่มีรายชื่อได้รับสิทธิ์ต้องตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมลล์ที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. ชมรมจะประกาศรายชื่อนิสิตเพิ่มเติมที่ได้สิทธิ์กรณีที่มีนิสิตสละสิทธิ์ภายในวันศุกร์ก่อนกิจกรรมมีตติ้งในวันเสาร์
 6. นิสิตจะต้องแต่งกายชุดนิสิตในวันเข้าร่วมกิจกรรม
 7. นิสิตจะต้องนำ CULI Passport ติดตัวมาร่วมกิจกรรมด้วย หากไม่นำมาจะถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่มีการมอบให้ในภายหลัง
 8. นิสิตที่จะรับสิทธิจะต้องมาถึงสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ช้ากว่าเวลา 9:00 น. หากนิสิตมาสายเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับสแตมป์ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
 9. นิสิตจะต้องให้ความเคารพสิทธิของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นโดยการไม่แสดงพฤติกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญ รบกวนผู้ร่วมกิจกรรมหรือวิทยากรรับเชิญ หากนิสิตฝ่าฝืนจะถูกระงับสิทธิ์ในการได้รับสแตมป์
ไม่พบฟิลด์ใดๆ