ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์สแตมป์ CULI Passport

  1. ตรวจสอบวันที่ ตารางกิจกรรมของ ชมรม แกเวล จุฬาฯ สำหรับภาคการศึกษานั้นๆ
  2. กดเลือก tab วันที่ที่ต้องการ กรอกรายละเอียดข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (หากกรอบไม่ครบ อาจมีผลต่อการรับสิทธิ์)
  3. อ่านรายละเอียด ข้อบังคับ กฎระเบียบ ให้เข้าใจ
  4. ส่งข้อมูลลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม
  5. รอการประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์จากทางชมรม แกเวล จุฬาฯ 
  6. เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ตามวันเวลาที่ได้เลือก

ตารางกิจกรรมสำหรับรับสิทธิ์สแตมป์ CULI Passport

ลงทะเบียนคูลี่พาสปอร์ต 21 เม.ย. 2561

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์สแตมป์ CULI Passport ตรวจสอบวันที่ ตารางกิจกรรมของ ชมรม แกเวล จุฬาฯ สำหรับภาคการศึกษานั้นๆ กดเลือก tab วันที่ที่ต้องการ กรอกรายละเอียดข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (หากกรอบไม่ครบ อาจมีผลต่อการรับสิทธิ์) อ่านรายละเอียด ข้อบังคับ...

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนคูลี่พาสปอร์ต 28 เม.ย. 2561

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์สแตมป์ CULI Passport ตรวจสอบวันที่ ตารางกิจกรรมของ ชมรม แกเวล จุฬาฯ สำหรับภาคการศึกษานั้นๆ กดเลือก tab วันที่ที่ต้องการ กรอกรายละเอียดข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (หากกรอบไม่ครบ อาจมีผลต่อการรับสิทธิ์) อ่านรายละเอียด ข้อบังคับ...

อ่านเพิ่มเติม